قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / اخبار / جشن اسپندار مزد در ایران

جشن اسپندار مزد در ایران

روز ﭘﻨﺠﻢ ھﺮ ﻣﺎه و ﻣﺎه دوازدھﻢ ھﺮ ﺳﺎل «اﺳﻔﻨﺪ» ﯾﺎ اﺳﭙﻨﺪ ﯾﺎ «ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد» ﯾﺎ «اﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد» ﻧﺎم دارد.

ﺟﺸﻦ «ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰدﮔﺎن» ﯾﺎ «اﺳﻔﻨﺪﮔﺎن» (اﺳﭙﻨﺪﮔﺎن)، روز ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻧﺎم

«ﻣﺮد ﮔﯿﺮان» ﯾﺎ «ﻣﮋدﮔﯿﺮان» ﯾﺎ «ﻣﺰدﮔﯿﺮان»  (ھﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮدان) ﻧﯿﺰ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ِ

jashne-es-bo1

اﯾﻦ واژه ﮐﻪ در اوﺳﺘﺎﯾﯽ « ْﺳﭙْﻨَﺘﻪ آرَﻣﺌﯿﺘﯽ»(Spenta-Ârmaiti) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ اﺳﭙﻨﺪار ﻣﺬ اﺳﺖ، از دو

ﺑﺨﺶ « ﺳﭙﻨﺘﻪ»(Spenta) ﯾﺎ « ﺳﭙﻨﺪ» ﺑﻪ ﻣﺎﻧﮏ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس و « آرﻣﺌﯿﺘﯽ»(Ârmaiti) ﺑﻪ ﻣﺎﻧﮏ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﮏ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ِ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ. اﯾﻦ واژه در ﭘﮫﻠﻮی

«ﺳﭙﻨﺪارﻣﺖ»(SpandÂrmat) و در ﭘﮫﻠﻮی «اﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد» و «ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد» و «اﺳﭙﻨﺪ» و «اﺳﻔﻨﺪ» ﺷﺪه

اﺳﺖ.اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد، ﻧﮕﮫﺒﺎن و اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی زﻣﯿﻦ ِﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺎروری و زاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد ﯾﮑﯽ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ. او ﻣﻈﮫﺮ ﭘﺎﮐﯽ، ﻓﺮوﺗﻨﯽ، ﻣﺤﺒﺖ، ﻋﺸﻖ، ﺧﻠﻮص، ﻓﺮوﺗﻨﯽ

و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اھﻮرا ﻣﺰدا اﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ و زﻧﺎن ﻧﯿﮏ ﺑﺎ اوﺳﺖ.

 

در ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﯽ ﻣﺪارج ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن واز ﭘﺮﺗﻮ آن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﭘﺮوردﮔﺎر

ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ در ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ. (ھﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ- ﭘﯿﺮوی و ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان)ﺳﭙﻨﺘﺎ آرﻣﯿﺘﯽ (ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد)

ﭘﺎﮐﯽ، ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮاز (ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ) اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ را در ﭘﮫﻠﻮی ﺳﭙﻨﺪارﻣﺖ، در

اوﺳﺘﺎ ﺳﭙﻨﺘﺎ آرﻣﯿﺘﯽ و در ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد، اﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد، ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ و اﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز ﻣﺎه و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﭙﻨﺘﺎ آرﻣﯿﺘﯽ (ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد) اﺳﺖ. روز ﺳﭙﻨﺘﺎ آرﻣﯿﺘﯽ (ﺳﭙﻨﺪارﻣﺰد) در

اﺳﻔﻨﺪ (اﺳﭙﻨﺪ) ﻣﺎه روز زن ﯾﺎ ﻣﺎدر اﺳﺖ. در اﯾﻦ روز ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺎن از ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ھﺪﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ازاﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻣﮋدﮔﯿﺮان ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺪ ﻣﺸﮏ ﮔﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﭙﻨﺘﺎ آرﻣﯿﺘﯽ اﺳﺖ

                      با تشکر

کمیته فرهنگی هیئت حضرت ابالفضل العباس (ع) طبقده

 

 

 

(((( بر گرفته از history3000blogfa.com))))

 

مطلب پیشنهادی

میلاد منجی مبارک!

بسم الله گزارش تصویری از مراسم جشن نیمه شعبان هیئت حضرت ابالفضل العباس ع طبقده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *